دوشنبه, 22 آبان 1396 10:30

با حمایت ستاد علوم شناختی، سومین مدرسه تابستانی دانشجویی "علوم اعصاب شناختی" برگزار شد

سومین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی، با هدف آشنایی دانشجویان با حوزه علوم اعصاب شناختی و روش های پژوهشی در این علوم، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از 19 تا 24 شهریور ماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار شد.روش های پژوهش در علوم شناختی، تشریح عملی مغز، بحث پیرامون فلسفه ذهن، حس و ادراک، تفکر و زبان، نقشه برداری مغز، نورومارکتینگ، جلسات تخصصی پیرامون مدل سازی و توانبخشی شناختی، جنبه های شناختی بیماری های عصبی، حافظه و یادگیری، آگاهی و توجه، تفکر و زبان، از مباحث مطروحه در این مدرسه بود. شرکت کنندگان در این مدرسه از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و کلینیک مغز و شناخت نیز بازدید کردند.
در این مدرسه تابستانه تعداد 60 شرکت کننده از رشته های مختلف پزشکی، مهندسی و روانشناسی حضور داشتنند.

در این دوره، اساتیدی همچون دکتر حاتمی ، دکتر مرضیه زارع، دکتر شعبانی، دکتر کریم زاده، دکتر مثمر، دکتر ابهریان، دکتر پورمحمد، دکتر سماک نژاد، دکتر الماسی، دکتر خسروابادی و دکتر مختاری تدریس کردند. در روز پایانی این مدرسه، شرکت کنندگان پروپوزال هایی را که با کار گروهی در طول دوره تدوین کرده بودند ارائه دادند که پس از داوری، گروه برتر معرفی شد. در پایان نیز گواهی شرکت در دوره توسط دبیر اجرایی این مدرسه تابستانی به دانشجویان اعطا شد.